1 lipca – obowiązkowe zbadanie stanu PPE

istotna informacja dla pracodawców

Pracodawcy mają obowiązek sprawdzania partycypacji PPE osób zatrudnionych co pół roku – 1 stycznia oraz 1 lipca. Jeżeli okaże się, że w tych dniach odsetek tych pracowników spadnie poniżej 25%, do pracodawcy należy utworzenie w takiej sytuacji PPK.

Utworzenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest obowiązkiem prawie wszystkich pracodawców – wyjątkiem są na przykład Ci, którzy prowadzili PPE, naliczali i odprowadzali składki podstawowe do tego programu w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, o ile przystąpiło do niego co najmniej 25% procent zatrudnionych.

Warto pamiętać również o tym, że zwolnienie ze stosowania przepisów ustawy o PPK nie jest bezterminowe. Przestaje ono obowiązywać począwszy od dnia:

  • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,
  • ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPE,
  • likwidacji PPE,
  • opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego,
  • następującego po dniu 1 stycznia lub 1 lipca danego roku, jeśli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie

Co istotne, w przypadku kiedy stan partycypacji PPE na dzień 1 lipca czy 1 stycznia jest niższy niż 25%, zwolnienie pracodawcy z obowiązku wdrożenia PPK przestaje obowiązywać następnego dnia po tej dacie. W dalszej kolejności należy w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK, jak też nie później niż na 10 dni roboczych przed upływem tego terminu umowę o zarządzanie PPK.

(ad)