Nowelizacja ustawy o PPK wejdzie w życie 25.06.2019

Nowelizacja ustawy o PPK wchodzi w życie za 13 dni.

10 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. 2019 poz. 1074). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli 25 czerwca br. 

Przypominamy, że nowelizacja wprowadza m.in.:

  • zniesienie limitu tzw. 30-krotności w odniesieniu do wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania wpłat do PPK;
  • rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
  • ustalenie maksymalnego limitu wpłat i dopłat możliwych do dokonania w danym roku kalendarzowym na wszystkie rachunki PPK uczestnika o równowartości 50 tys. USD;
  • dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty;
  • umożliwienie zastosowanie podpisu faksymilowego do wezwania przez PFR podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK.

Pełny tekst Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe znajdą Państwo tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001074/O/D20191074.pdf

(aw), 12.06.2019