ustawa-nowelizacja

Nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o PPK.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 6 czerwca ustawę o zmianie trzech innych ustaw – ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy Prawo bankowe. Celem tej nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które mają usprawnić wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Nowe przepisy przewidują m.in.:

  • zniesienie limitu tzw. 30-krotności w odniesieniu do wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania wpłat do PPK;
  • rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
  • zobowiązanie podmiotów zatrudniających, które z przyczyn określonych w art. 133 ust. 1 ustawy o PPK nie zawarły umowy o zarządzanie, do przekazania informacji o spełnieniu warunków pozwalających na niestosowanie przez nich ustawy o PPK;
  • ustalenie maksymalnego limitu wpłat i dopłat możliwych do dokonania w danym roku kalendarzowym na wszystkie rachunki PPK uczestnika o równowartości 50 tys. USD;
  • dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty;
  • umożliwienie zastosowanie podpisu faksymilowego do wezwania przez PFR podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK;
  • dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, umożliwienie przekazywanie informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej;
  • ujednolicenie terminu dokonywania wpłat do PPK;
  • zapewnienie możliwości utworzenia PPK podmiotom zatrudniającym, które prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) na określonych warunkach;
  • zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w ustawie Prawo bankowe, które mają na w celu uregulowania zasad dokonywania wpłat do PPK na wspólny rachunek rozliczeniowy.

Ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

(aw), 6.06.2019