OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

CENTRALNA INFORMACJA EMERYTALNA

20 września br. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). PFR Portal PPK Sp. z o.o. – podmiot odpowiedzialny za budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE  rozpoczął wstępne konsultacje rynkowe. Wszelkie informacje, w tym regulamin wstępnych konsultacji rynkowych oraz prezentację systemu CIE, można znaleźć na stronie http://www.pfrportal.pl w zakładce „Wstępne Konsultacje Rynkowe”.

Czym jest CIE?

Centralna Informacja Emerytalna (CIE) to  zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie. Ma zapewniać dostęp do informacji przede wszystkim o posiadanych produktach emerytalnych, stanie zgromadzonych środków i szacowanym ich wpływie na wysokość przyszłych świadczeń. W jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont w filarze publicznym, czyli przede wszystkim w systemach prowadzonych przez ZUS, KRUS oraz OFE, prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), a także w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE. Dostęp dla obywateli do systemu CIE będzie możliwy za pośrednictwem aplikacji mObywatel 2.0 oraz publicznej strony internetowej w domenie gov.pl. Za budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE (tzw. backend), a także koordynację wdrożenia projektu oraz działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne, odpowiada spółka PFR Portal PPK Sp. z o.o., odpowiedzialna m.in. za upowszechnianie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wstępne konsultacje rynkowe

22 września br. PFR Portal PPK ogłosił wstępne konsultacje rynkowe, uregulowane w ustawie PZP, prowadzone w celu przygotowania postępowania na budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu Centralnej Informacji Emerytalnej Centralna Informacja Emerytalna (CIE) to  zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie. Ma zapewniać dostęp do informacji przede wszystkim o posiadanych produktach emerytalnych, stanie zgromadzonych środków i szacowanym ich wpływie na wysokość przyszłych świadczeń. W jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont w filarze publicznym, czyli przede wszystkim w systemach prowadzonych przez ZUS, KRUS oraz OFE, prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), a także w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE. Dostęp dla obywateli do systemu CIE będzie możliwy za pośrednictwem aplikacji mObywatel 2.0 oraz publicznej strony internetowej w domenie gov.pl. Za budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE (tzw. backend), a także koordynację wdrożenia projektu oraz działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne, odpowiada spółka PFR Portal PPK Sp. z o.o., operator m.in. Pracowniczych Planów Kapitałowych i serwisu MojePPK. Jest to etap przygotowawczy pod planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostarczenia zasobów do budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu Centralnej Informacji Emerytalnej. Wstępne konsultacje rynkowe mają służyć przygotowaniu specyfikacji warunków zamówienia, wymagań i opisu przedmiotu zamówienia dla systemu CIE oraz rozeznaniu rynku potencjalnych wykonawców.

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przede wszystkim:

  • pozyskanie informacji, które posłużą do zapoznania się ze specyfiką rozwiązań aktualnie dostępnych na rynku w zakresie najnowszych i najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych;
  • rozpoznania rynku wykonawców w zakresie ich doświadczenia i potencjału;
  • skonfrontowania potrzeb z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;
  • określenie sposobu wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi w ramach systemu CIE;
  • określenie niezbędnych wymagań do opracowania opisu przedmiotu zamówienia (w zakresie wymaganych funkcjonalności, licencji, warunków technicznych), w tym między innymi sposobu wdrożenia sytemu CIE, określenia optymalnych kryteriów oceny ofert w postępowaniu i treści postanowień umowy w zakresie planowanego zamówienia.

Ważne terminy

Termin składania zgłoszeń udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych upływa 11 października 2023 r., natomiast planowany termin zakończenia konsultacji 10 listopada 2023 r.

Wszelkie szczegóły, w tym regulamin oraz prezentację systemu CIE, można znaleźć na stronie www.pfrportal.pl w zakładce „Wstępne Konsultacje Rynkowe”.

PFR Portal przewiduje dwa spotkania informacyjne w dwóch terminach do wyboru, w celu omówienia założeń systemu CIE, a także odpowiedzi na pytania podmiotów rozważających zgłoszenie swojego udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych. Chęć uczestnictwa w spotkaniach można zgłosić drogą elektroniczną do 28 września 2023 r.