Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje przestrzeganie przepisów w zakresie PPK

Zaplanowano 200 kontroli w 2022 roku

Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła program działania na rok 2022 oraz na lata 2022-2024. W programie ujęto 200 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Stałym priorytetem działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych PIP jest dążenie do poprawy przestrzegania prawa wobec pracowników. 

Kontrole PPK w 2022 roku

Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązana jest między innymi do kontrolowania obowiązków, wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W szczególności kontroli podlegają obowiązek zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, jak i dokonywania wpłat do PPK. W 2022 roku działania kontrolne prowadzone będą w stosunku do wszystkich podmiotów zobowiązanych do wprowadzenia PPK. Przede wszystkim dotyczyć będą podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób. W typowaniu podmiotów do kontroli pomogą informacje pochodzące z ewidencji umów o zarządzanie PPK, prowadzonej przez PFR. Przewidziane są również kontrole na skutek wpływających do PIP skarg.

Zobacz także: Nie musisz czekać na autozapis, aby zacząć oszczędzać w PPK

Zakładany efekt kontroli

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stosowane będą sankcje określone w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Chodzi tu przede wszystkim o artykuł 106, regulujący kary, jakie mogą być nakładane na pracodawców za nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz art. 107, mówiący o sankcjach karnych za nieterminowe zawarcie umowy o prowadzenie PPK, nieterminowe dokonywanie wpłat do PPK, niezgłaszanie wymaganych ustawą danych lub zgłaszanie nieprawdziwych danych albo udzielanie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia lub nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Mając na uwadze istotną rolę PIP w zakresie poradnictwa, inspektorzy pracy podczas kontroli będą prowadzili również akcję informacyjną, dotyczącą PPK. Efektem tych działań ma być wzrost świadomości pracodawców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

PPK jest obligatoryjne dla pracodawcy

Poza wyjątkami, wskazanymi w ustawie, wszystkie podmioty zatrudniające są zobowiązane do wdrożenia programu. Taki obowiązek mają także mikroprzedsiębiorstwa, jeśli choć jeden pracownik, uprawniony do udziału w PPK, będzie chciał w nim uczestniczyć. Niestety, otrzymujemy informacje o pracodawcach, którzy utrudniają lub wręcz uniemożliwiają osobom zatrudnionym przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Działania takie odbywają się na szkodę pracowników, którzy tracą konkretne, wymierne zyski z uczestniczenia w programie. Mamy nadzieję, że planowane kontrole oraz działania informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy przyczynią się do większego zrozumienia pracodawców, jak ważnym – zwłaszcza w czasie pandemii – benefitem pracowniczym są Pracownicze Plany Kapitałowe.

Z całym programem działań Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024 można zapoznać się tutaj.

(mds)