Pierwsze podmioty zarządzające wpisane do ewidencji PPK

Oferty pierwszych instytucji oferujących prowadzenie PPK już niebawem na portalu MojePPK.

Pierwsze osiem podmiotów zarządzających zostało wpisanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) do ewidencji PPK. Oznacza to, że zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych, oferując pomnażanie środków gromadzonych na rachunkach PPK.

Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej):

 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
 • ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
 • Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
 • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Dodatkowo wnioski do PFR o wpisanie do ewidencji złożyło kolejnych 5 instytucji. Oznacza to, że na tą chwilę 13 instytucji finansowych jest zainteresowanych oferowaniem PPK.

Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK będzie umieszczona na Portalu MojePPK.pl – jedynym oficjalnym źródle informacji o PPK, prowadzonym na mocy Ustawy przez operatora – PFR Portal PPK sp. z o.o., spółkę zależną PFR. Warunkiem pojawienia się danej instytucji na portalu jest przygotowanie i przekazanie przez nią dokumentów, m.in. statutów, kluczowych informacji dla inwestorów oraz materiałów informacyjnych dla interesariuszy. Po otrzymaniu przez PFR Portal PPK kompletu wymaganych dokumentów, oferty podmiotów zarządzających zostaną zaprezentowane na Portalu. Spodziewamy się, że nastąpi to w ciągu najbliższych dni.

Cieszymy się, że szereg instytucji finansowych potwierdziło swoje zainteresowanie uczestnictwem w systemie PPK. Są wśród nich zarówno czołowe międzynarodowe podmioty, jak i największe polskie instytucje. Zakładamy, że przed 1 lipca br. na portalu PPK będą dostępne oferty 15-20 podmiotów. Tak duże zainteresowanie instytucji finansowych powinno skutkować niższymi kosztami zarządzania oraz wyższa jakością obsługi z korzyścią dla uczestników PPK – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie:

 • Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI);
 • Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo Pracownicze Towarzystwo Emerytalne (PrTE);
 • Zakład Ubezpieczeń.

Aby dana instytucja została wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów:

 • posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych (rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych);
 • zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Więcej informacji na temat PPK dostępnych jest na stronie www.mojeppk.pl