Portaloświatowy.pl: Oświatowe PPK – 12 pytań i odpowiedzi

nauczyciele a Pracownicze Plany Kapitałowe

Nauczyciele mają prawo i możliwość korzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Podobnie jak większość osób zatrudnionych są oni zainteresowani szczegółami dotyczącymi funkcjonowania tego nowoczesnego systemu długoterminowego oszczędzania. Istotne informacje na ten temat opublikował serwis Portaloświatowy.pl w formie 12 pytań i odpowiedzi.

Nowy nauczyciel zatrudniony od 1 września osiąga wymagany staż pracy w dniu 30 listopada. Umowę o prowadzenie PPK w imieniu takiego pracownika zawiera się zaś po upływie 3 miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, ale nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Oznacza to, że 10 grudnia pracownika należy zapisać do PPK – objaśnia Oskar Sobolewski na łamach Portalu Oświatowego w odpowiedzi na pytanie o termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

PPK dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Jeżeli nauczyciel jest równolegle zatrudniony w więcej niż jednej szkole, to może:
•    w pierwszej szkole zostać uczestnikiem PPK, w drugiej zrezygnować z uczestnictwa lub
•    być uczestnikiem PPK w obu szkołach, lub
•    zrezygnować w każdej ze szkół
 – pisze dalej autor publikacji.

Pracownicze Plany Kapitałowe w przypadku przeniesienia służbowego nauczyciela

W przypadku przeniesienia służbowego mamy do czynienia z ciągłością zatrudnienia, o czym świadczy m.in. przekazanie dokumentacji pracowniczej do szkoły przyjmującej. W takiej sytuacji zapisanie do PPK następuje od razu. Nie ma zatem potrzeby wyczekiwania 3 miesięcy. Jeżeli zaś nauczyciel zrezygnował z PPK w szkole A i pracodawca w szkole B posiada deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, to jest ona w tej sytuacji skuteczna – czytamy w treści artykułu.

Obowiązki w zakresie PPK w razie ustania zatrudnienia nauczyciela

Sobolewski wskazuje również działania w aspekcie PPK, jakie powinien podjąć dyrektor w przypadku rozwiązania za porozumieniem stron umowy o pracę z nauczycielem.

W przypadku ustania zatrudnienia należy:
•    wyrejestrować uczestnika z PPK,
•    zmienić jego status na nieaktywny w systemie PPK.

Czynności tych należy dokonać w momencie, gdy zakończy się stosunek pracy nauczyciela i po wypłacie ostatniego wynagrodzenia.

Całą publikację można przeczytać tutaj.

(ad)