Wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz oświadczenia o prowadzeniu PPE

Sprawdź, czym grozi niedopełnienie zawarcia umowy o zarządzanie PPK

W ostatnim czasie do przedsiębiorców zostały rozesłane wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz załączniki z oświadczeniem o prowadzeniu Pracowniczego Planu Emerytalnego.

Płatnicy będący podmiotami zatrudniającymi, gdzie w kwartale, którego dotyczy informacja, deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione powinni przekazać takowe informacje. ZUS udostępnia PFR te szczegóły cztery razy w roku – do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale. PFR weryfikuje otrzymane od przedsiębiorców dane z informacjami w ewidencji PPK gromadzącej m.in. dane o zawartych umowach o zarządzanie PPK. Takie uprawnienie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK) daje Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR). 

Monitów z PFR powinny spodziewać podmioty zatrudniające, które do 27 października 2020 r. miały obowiązek wdrożyć PPK, a tego jeszcze nie zrobiły. Chodzi tu o podmioty zatrudniające, które według stanu na 30 czerwca 2019 r. opłacały składki za co najmniej 50 zatrudnionych, a także te, które według stanu na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały co najmniej 20 osób.

Jeśli przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia PPK nie widnieje w ewidencji PPK, PFR wzywa go pisemnie:

  • do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA) – w terminie 30 dni od otrzymania wezwania;
  • przekazania informacji zwrotnej o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową i przesłanie tej informacji na adres e-mail: kontakt@ppk.pfr.pl. Alternatywą względem opisanego w zdaniu poprzednim sposobem przekazania informacji zwrotnej, jest przekazanie tej informacji listownie na adres: PKO BP Finat Sp. z o.o., Departament Obsługi Ewidencji PPK ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa (do wezwania załączona jest koperta zwrotna), lub
  • przekazania na adres e-mail: kontakt@ppk.pfr.pl oświadczenia o prowadzeniu pracowniczego programu emerytalnego („PPE”) wraz ze wskazaniem procentowej wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 850 t.j. z dnia 8 maja 2019 r. z późn. zm.) oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE – w przypadku, gdy podmiot zatrudniający prowadzi PPE.

Pracodawca, który zawrze umowę o zarządzanie PPK w następstwie wezwania przez PFR, powinien uwzględnić 10. dni roboczych przerwy między datą zawarcia umowy o zarządzanie PPK a datą zawarcia umowy o prowadzenie PPK. W tym czasie pracownicy podejmują decyzję o swoim uczestnictwie w programie. 

Należy także pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 27 października 2020 r. zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Załącznik nr 1 do wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie dla pracodawcy dostępny jest do pobrania tutaj.

Zobacz także: Od kiedy PPK obejmie Twoją firmę?

(ahp)(red)