Wpłaty do PPK, sfinansowane przez pracodawcę, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów

ważne terminy

Wpłaty do PPK, w części sfinansowanej przez pracodawcę, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów. Są one kosztami w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem terminowego przekazania ich do instytucji finansowej.

Wpłaty do PPK powinny zostać przekazane do instytucji finansowej  (IF) najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane z wynagrodzenia uczestnika PPK. Przez miesiąc, za który wpłaty do PPK są należne, należy rozumieć miesiąc, za który należne jest wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę do obliczenia tych wpłat. Przykładowo, jeśli wpłaty do PPK zostały naliczone i pobrane z wynagrodzenia uczestnika PPK wypłaconego mu we wrześniu, ale przysługującego za sierpień, to wpłaty te – w części sfinansowanej przez pracodawcę – stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów w sierpniu, pod warunkiem przekazania ich do IF do 15. października.

Wpłaty dokonane przed terminem i po terminie

Tak samo jak wpłaty dokonane w terminie traktuje się wpłaty dokonane przed terminem.

Natomiast wpłaty do PPK sfinansowane przez pracodawcę, które zostały przekazane do IF po terminie, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów w miesiącu ich przekazania. Oznacza to, że wpłaty do PPK naliczone i pobrane z wynagrodzenia uczestnika PPK wypłaconego mu we wrześniu, ale przekazane do IF np. dopiero w listopadzie (czyli po upływie ustawowego terminu), będą stanowiły dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów w listopadzie.

W odniesieniu do wpłat do PPK, niedokonanych w terminie, należy pamiętać, że nie zawsze można je przekazać do IF. Jeśli wpłaty zostały obliczone i pobrane w terminie wypłaty wynagrodzenia, a tylko nie zostały przekazane, nie ma przeszkód do ich dokonania (są to tzw. wpłaty spóźnione).
Jeśli jednak pracodawca nie obliczył i nie pobrał tych wpłat w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie ma możliwości przekazania ich do IF (są tzw. wpłaty zaległe). 

Nie wszystkie wpłaty do PPK mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wpłaty dokonywane do PPK, naliczone od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podmiot zatrudniający nie będzie mógł zatem uznać za koszty uzyskania przychodów tej części finansowanych przez siebie wpłat do PPK, która zostanie naliczona np. od nagrody z zysku.

(jg)