Bardzo dobre wyniki inwestycyjne uczestników PPK

Podsumowanie roku 2020

Koniec roku to dobry moment na podsumowanie wyników instytucji finansowych, zarządzających rachunkami PPK. Wszystkie fundusze zdefiniowanej daty odrobiły straty po spadkach, spowodowanych pandemią. 

W programie uczestniczy aktualnie 19 instytucji finansowych, które spełniły rygorystyczne kryteria, by móc prowadzić rachunki uczestników PPK. Gromadzone na rachunkach środki są lokowane w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – czyli fundusze zdefiniowanej daty. W miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, fundusze mają obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków.

Średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzanie waha się od 0,24% dla funduszy 2020 do wysokości 0,41% dla 2060. Średni koszt wynagrodzenia za zarządzanie funduszami PPK wyniósł 0,35%. Koszt ten jest ograniczony ustawą do 0,5%, co oznacza, że instytucje finansowe pobierają mniejszą niż dopuszczalna kwotę wynagrodzenia za zarządzanie. 

Zobacz także: Czternaste zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK

Wszystkie fundusze zdefiniowanej daty kończą rok na plusie. Mimo strat po spadkach, spowodowanych pandemią, wyniki inwestycyjne są bardzo dobre – od 7,54% dla funduszy 2025 do 12,47% dla funduszy 2060. Rekordowy pod tym względem okazał się listopad, gdy fundusze 2050 i 2060, inwestujące przede wszystkim w instrumenty o charakterze udziałowym, osiągnęły ponad 10% stopę zwrotu. Suma wpłat do PPK to 2,49 miliarda złotych, natomiast wartość aktywów zgromadzonych w PPK to 2,72 miliarda – od początku istnienia fundusze PPK zarobiły łącznie ponad 230 milionów złotych. 

Co oznacza to dla uczestnika PPK? Jeśli przyjmiemy, że przynależy on do funduszu zdefiniowanej daty 2025 (czyli w 2025 roku osiągnie 60. rok życia) i zarabia średnią krajową w wysokości 5300,00 zł brutto, po roku oszczędzania i wpłaceniu 1378,00 zł, zgromadził na rachunku PPK 3061,00 zł. Stopa zwrotu to aż 122%! I to wszystko przy założeniu, że zarówno pracownik jak i pracodawca zasilają konto wpłatami podstawowymi, tj. odpowiednio 2% i 1,5 %.  Średnio do każdej wpłacanej złotówki pracownik otrzymuje drugą w formie dopłat od państwa i pracodawcy. 

Jak widać, mimo bardzo trudnego roku, fundusze zdefiniowanej daty dobrze sobie radzą, pomnażając oszczędności Polaków. Instytucje finansowe wspierają również wdrożenia PPK w firmach oraz pomagają w dostosowaniu systemu kadrowo-płacowego do programu. Jeśli wybór instytucji dopiero przed Wami, wszystkie podmioty zarządzające PPK oraz ich oferty znajdziecie tutaj

(mds)