OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH – CENTRALNA INFORMACJA EMERYTALNA


20 września br. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). PFR Portal PPK Sp. z o.o. – podmiot odpowiedzialny za budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE  rozpoczął wstępne konsultacje rynkowe. Wszelkie informacje, w tym regulamin wstępnych konsultacji rynkowych oraz prezentację systemu CIE, można znaleźć poniżej.

Czym jest CIE?

Centralna Informacja Emerytalna (CIE) to  zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie. Ma zapewniać dostęp do informacji przede wszystkim o posiadanych produktach emerytalnych, stanie zgromadzonych środków i szacowanym ich wpływie na wysokość przyszłych świadczeń. W jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont w filarze publicznym, czyli przede wszystkim w systemach prowadzonych przez ZUS, KRUS oraz OFE, prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), a także w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE. Dostęp dla obywateli do systemu CIE będzie możliwy za pośrednictwem aplikacji mObywatel 2.0 oraz publicznej strony internetowej w domenie gov.pl. Za budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE (tzw. backend), a także koordynację wdrożenia projektu oraz działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne, odpowiada spółka PFR Portal PPK Sp. z o.o., odpowiedzialna m.in. za upowszechnianie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCHaktualizacja w dn. 30.11.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:
PFR Portal PPK sp. z o.o.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
e-mail: wkr@pfrportal.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Anna Wijkowska, anna.wijkowska@pfrportal.pl, nr tel. 729 059 669
Marcin Nakoneczny, marcin.nakoneczny@pfrportal.pl, nr tel. 729 059 678

Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego systemu Centralnej Informacji Emerytalnej.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych i załącznikami do Regulaminu, opublikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego: www.pfrportal.pl.

W Regulaminie prowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych i załącznikach do Regulaminu Zamawiający określił szczegółowo podstawy prawne, przedmiot zamówienia, cel, zasady i sposób prowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych.

Termin składania zgłoszeń udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych i dokumentów określonych
w §8 Regulaminu upływa dnia 18 października 2023 roku godz. 16:00. Aktualny formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej można pobrać tutaj.

Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest na dzień 15 listopada 2023 r.

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego systemu Centralnej Informacji Emerytalnej”.

Zamawiający po odbyciu spotkań z Uczestnikami Wstępnych Konsultacji Rynkowych, analizie zaprezentowanych przez nich materiałów oraz pozyskanych informacji uznał, że cel Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie został osiągnięty do dnia 15 listopada 2023 roku. W związku z tym Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 1 Regulaminu, podjął decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych do dnia 30 listopada 2023 roku.

Zamawiający informuje o zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych dnia 30 listopada 2023 roku i otrzymaniu od Uczestników następujących materiałów:

Skrócony protokół ze wstępnych konsultacji rynkowych


Britenet
Zgłoszenie Britenet sp. z o.o.
Odpowiedź na dodatkowe pytania udzielona przez Britenet sp. z o.o.
Prezentacja ze spotkania z 14.11.2023 r. z Britenet sp. z o.o.
Notatka ze spotkania z 14.11.2023 r. z Britenet sp. z o.o.

PKO BP Finat
Zgłoszenie PKO BP Finat sp. z o.o.
Odpowiedź PKO BP Finat sp. z o.o. na wezwanie do złożenia wyjaśnień z 25.10. 2023 r.
Odpowiedź na dodatkowe pytania udzielona przez PKO BP Finat sp. z o.o.
Prezentacja ze spotkania z 13.11.2023 r. z PKO BP Finat sp. z o.o.
Notatka ze spotkania 13.11.2023 r. z PKO BP Finat sp. z o.o.


Proservice Finteco
Zgłoszenie Proservice Finteco sp. z o.o.
Odpowiedź na dodatkowe pytania udzielona przez Proservice Finteco sp. z o.o.
Prezentacja ze spotkania 08.11.2023 r. z Proservice Finteco sp. z o.o.
Notatka ze spotkania 08.11.2023 r. z Proservice Finteco sp. z o.o.


Informacja o podmiotach zakwalifikowanych do Wstępnych Konsultacji Rynkowych:
Informacja o podmiotach zakwalifikowanych do Wstępnych Konsultacji Rynkowych

Nagrania ze spotkań:
Wstępne Konsultacje Rynkowe – spotkanie wprowadzające w dn. 09.10.2023 r.


Dokumenty – wersja z dnia 10.10.2023 r.:
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
REGULAMIN PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Załącznik nr 1 – do Regulaminu przeprowadzenia Wstępnych Konsultacjach Rynkowych
Załącznik nr 2 – do Regulaminu przeprowadzenia Wstępnych Konsultacjach Rynkowych
Załącznik nr 3 – do Regulaminu przeprowadzenia Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

Dokumenty – wersja z dnia 03.10.2023 r.:
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
REGULAMIN PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Załącznik nr 1 – do Regulaminu przeprowadzenia Wstępnych Konsultacjach Rynkowych
Załącznik nr 2 – do Regulaminu przeprowadzenia Wstępnych Konsultacjach Rynkowych
Załącznik nr 3 – do Regulaminu przeprowadzenia Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

Dokumenty – wersja z dnia 22.09.2023 r.:
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
REGULAMIN PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Załącznik nr 1 – do Regulaminu przeprowadzenia Wstępnych Konsultacjach Rynkowych
Załącznik nr 2 – do Regulaminu przeprowadzenia Wstępnych Konsultacjach Rynkowych
Załącznik nr 3 – do Regulaminu przeprowadzenia Wstępnych Konsultacjach Rynkowych